Kameraövervakning


Kameraövervakning PÅ BEHRN ARENA

Syftet med behandlingen
Syftet med kameraövervakning på Behrn Arena är att motverka och förebygga brott samt förhindra olyckor. Behandlingen är nödvändig för ÖSK Fotbolls berättigade intresse av att utreda brott samt säkerställa den fysiska säkerheten och en trygg miljö på Behrn Arena. Om ett brott eller ordningsstörning trots allt inträffar, innebär kameraövervakningen dessutom att ÖSK Fotboll har bättre möjligheter att fastställa och göra gällande rättsliga anspråk i anledning av brottet eller ordningsstörningen. Den behandling som utförs är inspelning av rörliga bilder från fasta kameror.

Den rättsliga grunden för vår personuppgiftsbehandling är en intresseavvägning där vårt berättigade intresse av att upprätthålla en hög säkerhetsnivå både vad gäller brott och allvarliga händelser och olyckor på Behrn Arena väger över den enskildes intresse av att inte bli kameraövervakad.

Överföring av personuppgifter
Personuppgifterna som samlas in genom kameraövervakning överförs inte till någon tredje part eller utanför Sverige, utöver vad som anges nedan.

Vid misstanke om brott kan uppgifterna komma att lämnas ut till rättsvårdande myndigheter. Uppgifterna kan komma att delas även med andra myndigheter om det krävs för att uppfylla ÖSK Fotbolls lagenliga skyldigheter.

Upptagningar från övervakningskameror lagras lokalt på ÖSK Fotbolls datorer och servrar, vilka återfinns inom EU/EES. Det säkerhetsbolag som anlitats av ÖSK Fotboll för hanteringen föreningens säkerhetsfrågor och för driften av övervakningskamerorna lagrar inga upptagningar utan kan enbart ta del av dessa i realtid (live).

Upptagningar lagras normalt i maximalt 30 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Behörighetsbegränsning
Endast operatören av övervakningskamerorna, ÖSK Fotbolls VD och säkerhetsansvarig (anställd av ovan nämnt säkerhetsföretag) samt av motståndarlaget utsedd säkerhetsansvarig ges behörighet att få tillgång till personuppgifterna. De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott.

Enskildas rättigheter
ÖSK Fotboll informerar om inspelningen med övervakningskameror genom skyltning. Skyltningen kompletteras med möjlighet för ytterligare information på ÖSK Fotbolls hemsida, där även denna policy publiceras.

Den som kan antas finnas inspelad med övervakningskamera har rätt att begära följande:

  • Bekräftelse på om hon eller han förekommer på film.
  • Information om ändamålet med kamerabevakningen.
  • Information om lagringstiden.
  • Begäran om att rätta eller radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
  • Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
  • Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.

Begäran enligt ovan kan mailas till säkerthetsansvarig mattias@sbssakerhet.se. En inkommen begäran kommer att behandlas och besvaras skyndsamt.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908